યુવા મંડળ

આપણું યુવા મંડળ

માધાપર, કચ્છ - ગુજરાત

યુવા મંડળ

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ માધાપર યુવા મંડળના કારોબારી સભ્યો (વર્ષ : ૨૦૧૭ - ૨૦૨૦)
પ્રમુખ
શ્રી ભરત જેઠાલાલ રાઠોડ
+91-9933063346
સલાહકાર પ્રમુખ
શ્રી યાજ્ઞિક રમેશભાઈ ચૌહાણ
+91-9099665095
ચેરમેન
શ્રી હિરેન હરિલાલ ચૌહાણ
+91-9879237977
ઉપપ્રમુખ
શ્રી પાર્થ ભરતભાઈ ચાવડા
+91-9998088720
મહામંત્રી
શ્રી પરાગ ભરતભાઈ ચાવડા
+91-9724527462
મંત્રી
શ્રી અભિષેક ભરતભાઈ ચૌહાણ
+91-9979066523
ખજાનચી
શ્રી કેયુર રમેશભાઈ ટાંક
+91-8866580197
કારોબારી સભ્ય
શ્રી હર્ષ દિપકભાઈ રાઠોડ
+91-9638533052
કારોબારી સભ્ય
શ્રી ધનંજય ભરતભાઈ રાઠોડ
+91-7567200704
કારોબારી સભ્ય
શ્રી આશુતોષ દિપકભાઈ ચૌહાણ
+91-9978263337
કારોબારી સભ્ય
શ્રી દેવેન્દ્ર અરુણભાઈ ચૌહાણ
+91-9904983919
કારોબારી સભ્ય
શ્રી પાર્થ નરસીંહભાઈ રાઠોડ
+91-8460603059
કારોબારી સભ્ય
શ્રી દેવાંગ રાજેશભાઈ ચૌહાણ
+91-9033495235
કારોબારી સભ્ય
શ્રી વિજય કનૈયાલાલ રાઠોડ
+91-9998711757
કારોબારી સભ્ય
શ્રી હેમાંગ દયારામભાઈ ચૌહાણ
+91-8758585463
ઉપર