રાજકિય આગેવાનો

આપણા રાજકિય આગેવાનો વિશે

માધાપર, કચ્છ - ગુજરાત

રાજકિય આગેવાનો

નામાવલિ

શ્રી હંસાબેન જેઠાલાલભાઈ સોલંકી

(માજી સરપંચ માધાપર ગામ)

શ્રી નિલેશ વાલજીભાઈ ચૌહાણ

(તાલુકા પંચાયત સભ્ય)

શ્રી બલરામ જેન્તીલાલ વરૂ

(ગ્રામ પંચાયત સભ્ય માધાપર)

શ્રી શારદાબેન કિશોરભાઈ વેગડ

(ગ્રામ પંચાયત સભ્ય માધાપર)

શ્રી તારાબેન રમેશભાઈ ટાંક

(ગ્રામ પંચાયત સભ્ય માધાપર)

શ્રી અરૂણભાઈ જીવરામભાઈ ટાંક

(ગ્રામ પંચાયત સભ્ય (જુનાવાસ)

શ્રી ઈશ્વરલાલ ભાણજીભાઈ ચૌહાણ

(નવાવાસ-માધાપર ગ્રામ પંચાયત)

ઉપર