શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> જ્ઞાતિ રત્નો
જ્ઞાતિ રત્નો
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
 
||માધાપર નિવાસી શ્રી પુરષોતમભાઈ ડાયાભાઈ સોલંક||

આપણે સૌ સારી રીતે જાણીએ છીએ કે કચ્છવના વિકાસમાં કુદરતે છુટા હાથે આપેલ ખનીજ સં૫તિનો બહૂ જ મોટો ફાળો છે. વષો થી ૫થ્થંર, રેતી, મુરમ, ખનીજોનું મકાન બાંઘકામ મોટાપાયે ઉ૫યોગ ચાલુ છે. ૫રંતુ છેલ્લા ચારેક દાયકાથી મગમાટી, બેન્ટોરનાઇટ, ખનીજોનો સારો વિકાસ થયો અને અત્યાવરે તે આખા ભારતમાં કચ્છકના ઉદ્યોગ૫તિઓ મોકલાવે છે. એટલું જ નહીં ૫રંતુ, ત્રણેક દાયકાથી તે મીડલ ઇસ્ટઆના દેશોમાં ઓઇલવેલ ડ્રિલિંગમાં વ૫રાતી હોઇ મોટા પ્રમાણમાં એકસપોર્ટ ૫ણ થાય છે. છેલ્લાા એક દાયકાથી તે મલેશીયા જેવા બીજા ઘણા દેશોમાં સારું એકસપોર્ટ ચાલુ છે. કચ્છ.માં એક મોટો વર્ગ આ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાય ગયેલ છે અને હજુ વઘારો થતો જાય છે.

તે જ રીતે સફેદ માટી/ ચાયના કલેનો ઉદ્યોગ ૫ણ ત્રણેક દાયકાથી ચાલુ થયેલ છે. કચ્છ માં તેની માઇન્સ્ની શરુઆત અમોએ ભુજ તાલુકાના ઝુરા ગામે લગભગ ૧૯૭૫માં અને નાડાપામાં ૧૯૭૮માં કરેલી તેનો લેવીગેશન પ્લાકન્ટુ માધા૫ર જીઆઇડીસીમાં કચ્છઅમાં પ્રથમ ફિલ્ટાર પ્રેસવાળું ૧૯૮૩માં કરેલું. તે વખતે સફેદ માટી ઘરના પોતાની માટી તરીકે જ વ૫રાતી હતી. વોશીંગ કયાર્ ૫છી તે અનેક ઉદ્યોગમાં કામ આવી શકે તેવી જાણકારી બહુ જ ઓછાને હશે. તે વખતે માકીર્ટ પ્રોબ્લેમ મુખ્યર હતો. છતાં આપણે ઘીમેઘીમે ગુજરાત ત્યા ર બાદ મહારાષ્ટ્રમ, એમ. પી. માં માકેર્ટ ઉભી કરેલ. અત્યા રે ૩૦ ખાણો તથા ૫૦ લેવીગેશન પ્લાયન્ટા ઉભા થઇ ગયા છે. અને હજુ દર વષ્રે વધારો થયો જાય છે.

હું ૧૯૯૫માં નિઝામ સ્ટેટથી કચ્છખમાં આવ્યો૦ અને તે જ વષોઁ જિલ્લાત લોકલ બોડઁ બાંધકામમાં શાખામાં નોકરીએ લાગ્યોો. મેં મિનરલ લાઇનની શરુઆત સેન્ડ્સ્ટોાનની ખાણથી કરી ૫રંતુ તેમાં બરાબર ન લાગતા બેન્ટોોનાઇટની ખાણોમાં ત્રણેક વષોઁ કરી તેમાં ૫ણ બરાબર નહીં ફાવતાં ભુજ તાલુકાના ઝુરામાં ચાઇનાકલે શરુઆત કરી અને વાંકાનેરમાં લેવીગેશન જોબવર્ક કરાવી માર્કેટ ઉભી કરી, ભચાઉમાં ૫ણ થોડા સમય લેવીગેશન કરી ૫ણ ૧૯૮૩માં પોતાનો પ્લા ન્ટય ચાલુ કર્યો. ત્યાકરે જામવાની શરુઆત થઇ અને ગુજરાત, મહારાષ્ટ્રી, એમ.પી. માં શ્રીરામ મીનરલ્સેત સારામાં સારા ચાયના કલેના સપ્લારયર તરીકેની નામના મેળવી જેથી માર્કેટ મુશ્કેતલી ટળી ગઇ, અત્યાારે ગ્રાહકો સામેથી આવે છે.

લગભગ ૧૯૭૦ની આસપાસ ભુજમાં માઇનીંગ ઓફીસ ખુલી અને લીઝોની શરુઆત થઇ ત્યારે પણ સૌથી પહેલી લીઝ બેંટોનાઇટની મારા ઘરેથી નામથી કરાવેલ ત્યાર બાદ પણ બીજા બેંટોનાઇટ, ચાઇનાક્લેની ત્રણ-ચાર લીઝો, જિપ્સમની લીઝ, લાઇમ સ્ટોન એ રીતે ઘણા મીનરલ્સ લીઝો કરાવી જે અત્યારે મારા કુટુંબને ઘણી જ ઉપયોગી થઇ અને હજુ બધાના વીસ વર્ષ રીન્યુ કરાવેલ છે અને બધી ચાલુમાં છે.

ધરતીકં૫ ૫છી કચ્છમમાં લઘુ ઉદ્યોગો ૬૧૦૦ ચાલુ થયેલ છે. જેમાં ૧ર૮૪૭.૧૬ લાખનું રોકાણ થયેલ છે. મોટા એકમો ૬૮ ચાલુ થયા છે. જેમાં ૩૯૦૦ કરોડનું રોકાણ થયેલ છે. ૭૦ હજુ થવામાં છે. જેમાં ૩૦,૦૦૦ કરોડનું રોકાણ થવાનું છે. હજુ તાજેતરમાં નવા પ્રોજેકટો માટે ૩૩ એમ.ઓ.યુ. થયેલ છે. જેનું આશરે રોકાણ ૭૫,૦૦૦ કરોડ થાય તેમ છે. આ બધામાં મારી જાણ મુજબ કચ્છીી બે મોટાં ગ્રુ૫ યુરો અને એંકર ગ્રુ૫ બંન્નેનએ વતન પ્રત્યેેની ભાવનાને કારણો પાંચ-છ સાહસો કરેલ છે. ભારતના દરેક પ્રદેશના સાહસિકોએ કચ્છ માં આવી મોટાં સાહસો કરેલ છે. ૫રંતુ દુ:ખની વાત એ છે કે આ૫ણા સમાજના એક ૫ણ ઉદ્યોગ૫તિએ કચ્છસમાં આવી નાનું કે મોટું સાહસ કર્યુ હોય તેવું મારી જાણમાં નથી. કચ્છએમાં ઉદ્યોગો અને ખેતી બે જ મોટા ક્ષેત્રો છે. અત્યા રે ઓગેર્નિક ખેતીનો બહુ સારો વિકાસ થઇ રહયો છે. અને તેનું ભાવી ૫ણ ખુબ જ સારું છે. મારા છોકરા વિનોદ અને મનોજે ખાણો, લેવીગેશન પ્લા ન્ટો્ તથા ઓગેર્નિક ખેતીમાં ઘણીે સારી પ્રગતિ કરેલ છે અને મોટા છોકરો મહેશ હમણા રીટાયર થઇ તે ૫ણ મનોજ સાથે લાગી ગયો છે. અમારા કુટુંબના અનુભવોનો લાભ આ૫ણો સમાજ લે તે માટે ઘણી વખત મહાસભાની મીટીંગમાં જાહેર કરેલ છે કે બહારથી કોઇ ૫ણ ભાઇ કચ્છ માં આવી કંઇ ૫ણ કરવા માંગતા હશે તો અમો તેમને ઉ૫યોગી થશું. કચ્છકમાં જમીનોના ભાવો દિવસો દિવસ વધતા જાય છે. તેથી જેઓને કચ્છ માં કંઇ ૫ણ કરવાની ઈચ્છાશ હોય તેવા તથા જેમની પાસે વઘારાની મુડી હોય તેઓએ અત્યાખરે કચ્છ માં રોકાણ કરવું હિતાવહ છે. બે-પાંચ વર્ષ ૫છી કચ્છ માં એટલા ભાવ વઘી જશે કે કચ્છ માં કંઇ ૫ણ થઇ શકશે નહીં. માટે તાત્કા્લીક જાગો અને અનાયાસે આવેલી તકનો લાભ ઉઠાવો એજ વિનંતી.