શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> મહિલા મંડળ
મહિલા મંડળ
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી જેન્તીભાઈ વલમજીભાઈ વાધેલા
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

 શ્રી ક.ગુ.ક્ષ.સમાજ - મહિલા મંડળ, માધાપર (વર્ષ : ૨૦૧૧ - ૨૦૧૨)
 

પ્રમુખ
ફાલગુનીબેન એસ. રાઠોડ
ઉપપ્રમુખ
નીતાબેન વી. સોલંકી
મંત્રી શ્રી
તારાબેન આર. ટાંક
સહમંત્રી
હંસાબેન જે. સોલંકી
ખજાનચી
રીટાબેન વી. ચૌહાણ
સહખજાનચી
લીલાબેન એમ. ચાવડા
સલાકાર
ભાવનાબેન બી. ટાંક
સલાકાર
સવીતાબેન બી. ચૌહાણ
કારોબારી સભ્ય
રેખાબેન ડી. સોલંકી
કારોબારી સભ્ય
જયશ્રીબેન વી. ચૌહણ
કારોબારી સભ્ય
રમાબેન જે. રાઠોડ
કારોબારી સભ્ય
કીર્તીબેન કે. ટાંક
કારોબારી સભ્ય
અનીલાબેન એમ. ચૌહણ
કારોબારી સભ્ય
રેખાબેન એલ. વાધેલા
કારોબારી સભ્ય
પ્રવિણાબેન આર. રાઠોડ
કારોબારી સભ્ય
રેખાબેન સી. ટાંક
કારોબારી સભ્ય
ઉષાબેન એન. ટાંક
કારોબારી સભ્ય
શારદાબેન કે. વેગડ
કારોબારી સભ્ય
રીટાબેન જી. ટાંક
કારોબારી સભ્ય
સવિતાબેન આર. ટાંક
   
કારોબારી સભ્ય
અનીલાબેન કે. ચૌહણ
કારોબારી સભ્ય
સુમિત્રાબેન એચ. રાઠોડ