શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> મહિલા મંડળ
મહિલા મંડળ
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

 શ્રી ક.ગુ.ક્ષ.સમાજ - મહિલા મંડળ, માધાપર (વર્ષ : ૨૦૧૭ - ૨૦૨૦)
 

પ્રમુખ
તારાબેન રમેશભાઈ ટાંક
ઉપપ્રમુખ
નીતાબેન વિનોદભાઈ સોલંકી
ઉપપ્રમુખ
રેખાબેન દિલીપભાઈ સોલંકી
મહા મંત્રી શ્રી
જયશ્રીબેન વસંતભાઈ ચૌહણ
મંત્રી
કીર્તિકાબેન વસંતભાઈ પરમાર
સહમંત્રી
જાગૂતિબેન નિલેશભાઈ ટાંક
ખજાનચી
આનીલાબેન કિરણભાઈ ચૌહણ
સહખજાનચી
રીટાબેન વ્રજલાલભાઈ ચૌહણ
સલાહકાર
ભાવનાબેન ભુપેન્દ્રભાઈ ટાંક
સલાહકાર
હંસાબેન જેઠાલાલ સોલંકી
સલાહકાર
ફાલ્ગુનીબેન શૈલેશભાઈ રાઠોડ
કારોબારી સભ્ય
કોમલબેન સુહાસભાઈ પરમાર
કારોબારી સભ્ય
દર્શનાબેન પુયુષભાઈ ટાંક
કારોબારી સભ્ય
સવિતાબેન રણજીતભાઈ ટાંક
કારોબારી સભ્ય
કીર્તીબેન કૈલાશભાઈ ટાંક
કારોબારી સભ્ય
મંજુલાબેન ધીરજલાલ ટાંક
કારોબારી સભ્ય
મંજુલાબેન હેમરાજભાઈ ટાંક
કારોબારી સભ્ય
જ્યોત્સનાબેન વલમજી રાઠોડ
કારોબારી સભ્ય
રમાબેન જગદીશભાઈ રાઠોડ
કારોબારી સભ્ય
અવનીબેન પ્રશાંતભાઈ પરમાર
   
કારોબારી સભ્ય
પુજાબેન કૈલાશભાઈ પરમાર
કારોબારી સભ્ય
ભાવિતાબેન મહેન્દ્રભાઈ ચૌહાણ