શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >>  માજી પ્રમુખશ્રીઓ
 માજી પ્રમુખશ્રીઓ
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

મહાસભાની સ્થાપના બાદ ની પ્રથમ કારોબારી તથા માજી પ્રમુખશ્રીઓની યાદી સ્થાપના -૧૯૭૨.

છેલ્લા માધાપર ગામના પટેલઃ- શ્રી કરશનભાઇ જેઠાભાઇ સોલંકી
પ્રમથ કારોબારી

1. સ્વ. નારાણભાઇ મનજીભાઇ રાઠોડ -પ્રમુખ
2. શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ ઓધવજીભાઇ ચૌહાણ - ઉપ પ્રમુખ
3. શ્રી નરસિંહભાઇ મનજીભાઇ રાઠોડ-ઓડિટર
4. શ્રી પુરુષોતમભાઇ રણછોડભાઇ રાઠોડ-મંત્રી
5. શ્રી પુરુષોતમભાઇ ડાયાભાઇ સોલંકી - સહમંત્રી
6. સ્વ. ધનજીભાઇ ડોસાભાઇ સોલંકી - ખજાનચી
7. સ્વ. હિરજીભાઇ વાલજીભાઇ રાઠોડ- કા.સભ્ય
8. સ્વ. પ્રાગજીભાઇ મુળજીભાઇ સોલંકી -કા.સભ્ય
9. સ્વ. હરજીવનભાઇ વેલજીભાઇ ટાંક - કા.સભ્ય
10. સ્વ. વેલજીભાઇ પ્રાગજીભાઇ રાઠોડ- કા.સભ્ય
11. સ્વ. મોતીલાલભાઇ કાનજીભાઇ વરૂ - કા.સભ્ય
 

માજી પ્રમુખશ્રીની નામાવલી

1. સ્વ. નારાણભાઇ મનજીભાઇ રાઠોડ
2. સ્વ. હિરજીભાઇ વાલજીભાઇ રાઠોડ
3. સ્વ. હરજીવનભાઇ વેલજીભાઇ ટાંક
4. સ્વ. જેન્તીભાઇ ભવાનભાઇ રાઠોડ (ચોક્સી)
5. શ્રી દેવજીભાઇ ખેતાભાઇ ચૌહાણ
6.  શ્રી ધરમશીભાઇ ધનજીભાઇ સોલંકી
7.  સ્વ. કમલભાઇ શાંતીલાલભાઇ રાઠોડ
8.  સ્વ. મુળજીભાઇ પંચાણભાઇ પરમાર
9.  શ્રી ધિરજભાઇ વિશ્રામભાઇ ટાંક
10. શ્રી ચમનભાઇ માધવજીભાઇ ચૌહાણ