શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >>  માજી પ્રમુખશ્રીઓ
 માજી પ્રમુખશ્રીઓ
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી ક.ગુ.ક્ષ.સમાજ યંગ ક્રેડિટ સોસાયટી સ્થાપના જુન - ૧૯૮૨ (૨૦૦૮-૨૦૧૧) ના હોદેદારો

1. પ્રમુખ શ્રી વ્રજલાલ કે. ચૌહાણ
2. મંત્રી શ્રી મહેશભાઈ ગોપાલભાઈ યાદવ
3. ખજાનચી શ્રી પ્રફુલ્લકુમાર એમ. ચૌહાણ
4. કા.સ. - શ્રી ચમનભાઇ એમ. ચૌહાણ
5. કા.સ. શ્રી મહેન્દ્રભાઇ વી. વરૂ
6. કા.સ. શ્રી સંજય ડી. યાદવ
7. કા.સ. શ્રીમતિ શારદાબેન ડી. વેગડ