શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >>  માજી પ્રમુખશ્રીઓ
 માજી પ્રમુખશ્રીઓ
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી ક.ગુ.ક્ષ.સમાજ મહિલા ક્રેડિટ સોસાયટી સ્થાપના જુન - ૨૦૦૨ (૨૦૦૮-૨૦૧૧) ના હોદેદારો

1. પ્રમુખ શ્રીમતિ હંસાબેન જે. સોલંકી
2. ઉપ પ્રમુખ શ્રીમતિ જયશ્રી એચ. પરમાર
3. મંત્રી શ્રીમતિ શારદાબેન કે. વેગડ
4. સહમંત્રી સ્વ. ગં. જયશ્રીબેન વી. ચૌહાણ
5. સહમંત્રી શ્રીમતિ પ્રતિમા એચ. ચૌહાણ
6. ખજાનચી શ્રીમતિ રીટાબેન વી. ચૌહાણ
7. કા.સ. શ્રીમતિ હેમલતાબેન વી. રાઠોડ
8. કા.સ. શ્રીમતિ ફાલ્ગુનીબેન એસ. રાઠોડ
9. કા.સ. શ્રીમતિ રીટાબેન કે. રાઠોડ
10. કા.સ. - શ્રીમતિ નિતાબેન વી. સોલંકી
11. કા.સ. - શ્રીમતિ તારાબેન આર. ટાંક
12. કા.સ. - શ્રીમતિ રેખાબેન પી. ચૌહાણ
13. કા.સ. - શ્રીમતિ જ્યોતિકાબેન વાય. સોલંકી