શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> માધાપર ધટક
માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

 શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ માધાપર યુવા મંડળના કારોબારી સભ્યો (વર્ષ : ૨૦૧૭ - ૨૦૨૦)
 

પ્રમુખ શ્રી
મનોજભાઈ પુરૂષોતમભાઈ સોલંકી
ઉપપ્રમુખ શ્રી
બ્રિજેશભાઈ હરીલાલભાઈ ગોહિલ
મંત્રી શ્રી
અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
સહમંત્રી
કમલેશભાઈ મુળજીભાઈ પરમાર
ખજાનચી
મનોજભાઈ જયંતિલાલ ટાંક
સલાકાર શ્રી
જેન્તીભાઈ વલમજીભાઈ વાધેલા
સલાકાર શ્રી
વિનોદભાઈ પુરૂષોતમભાઈ સોલંકી
કારોબારી સભ્ય
વલમજીભાઈ મુળજીભાઈ રાઠોડ
કારોબારી સભ્ય
ભુપેન્ઢ્રભાઈ મગનલાલ ટાંક
કારોબારી સભ્ય
વ્રજલાલ કાન્તીલાલ ચૌહાણ
કારોબારી સભ્ય
મહેન્ઢ્રભાઈ વલમજીભાઈ વરૂ
કારોબારી સભ્ય
હિમાંશુભાઈ નીરંજનભાઈ પરમાર
કારોબારી સભ્ય
 
કારોબારી સભ્ય
 
કારોબારી સભ્ય