શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> માધાપર ધટક
માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી જેન્તીભાઈ વલમજીભાઈ વાધેલા
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

 શ્રી ક.ગુ.ક્ષ.સમાજ માધાપર યુવા મંડળના કારોબારી સભ્યો (વર્ષ : ૨૦૧૧ - ૨૦૧૨)
 

પ્રમુખ શ્રી
મનોજભાઈ પરસોતમ સોલંકી
ઉપપ્રમુખ શ્રી
બલરામભાઈ જેન્તીલાલ વરૂ
મંત્રી શ્રી
જેન્તીભાઈ વલમજીભાઈ વાધેલા
સહમંત્રી
દિપકભાઇ નરસીભાઈ ચૌહાણ
ખજાનચી
રમેશભાઈ જીબણભાઈ ટાંક
કારોબારી સભ્ય
પરષોતમભાઈ ખિમજભાઈ ટાંક
કારોબારી સભ્ય
પરષોતમભાઈ ભવાનજભાઈ સોલંકી
કારોબારી સભ્ય
ભરતભાઈ ઓધવજભાઈ ચાવડા
કારોબારી સભ્ય
બ્રિજેશભાઈ હરીલાલભાઈ ગોહિલ
કારોબારી સભ્ય
હિમાંશભાઈ નિરંજનભાઈ પરમાર
કારોબારી સભ્ય
શ્રીમતી હંસાબેન જેઠાલાલભાઈ સોલંકી